goed in je lijf, beter in je leven

Op deze pagina vind u de volgende onderwerpen

  • Klachtenregeling
  • De 5 natuurgericht principes van de BATC-therapeut
  • Algemene voorwaarden van praktijk voor lichaamsgerichte therapie         Petie Bakker
  • Privacyregeling


Klachtenregeling

In geval van klachten kunt u uw onvrede eerst met de zorgverlener  bespreken en kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij lgt@petiebakker.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 3 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de beroepsvereniging “ BATC”, de KLACHTENFUNCTIONARIS dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website www.batc.nl.


De 5 natuurgericht principes van de BATC-therapeut

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat 'niet zichtbaar' is, denk bijvoorbeeld aan de 'lege ruimte' om ons heen, onze chakra's en ons auraveld.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra's en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Als een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

Drainage

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Als de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van deze stoffelijke ballast.

Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam.

Psyche

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

De som van de vijf natuurgerichte principes leidt tot een betere levenskunst. ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE PETIE BAKKER

Begrippen

PRAKTIJK : Praktijk voor lichaamsgerichte therapie Petie Bakker ingeschreven in het KvK onder nummer 30260950 en gevestigd op Godfried Bomansstraat 2 in Culemborg

BEROEPSVERENIGING : BATC

KLACHT- EN TUCHTRECHT : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

KLACHTENFUNCTIONARIS : KLACHTENFUNCTIONARIS is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING en de geschillencommissie.

GESCHILLENCOMMISSIE : GESCHILLENCOMMISSIE voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Client/patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

Behandeling : de door praktijk aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van client/patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van PRAKTIJK. Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst.

• Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door PRAKTIJK uit te voeren opdrachten.

• De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor PRAKTIJK slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

• PRAKTIJK is lid van de BEROEPSVERENIGING. Informatie over deze beroepsvereniging kunt u vinden op www.petiebakker.nl en op www.batc.nl.

• De zorgverlener handelt volgens de waardes van de BEROEPSVERENIGING. Deze kunt u vinden op www.batc.nl.

Behandeling

• De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELING.

• Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats.

• De sessies duren 50 minuten (intake) of 60 minuten (consult inclusief verslaglegging) en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

• U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.

• De zorgverlener van PRAKTIJK werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van PRAKTIJK kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling

• De kosten per therapiesessie bedragen € 60 per 50 minuten (intake) en € 85 voor 60 minuten (consult inclusief verslaglegging). Voor een overzicht van tarieven kijk op de www.petiebakker.nl of in (de wachtruimte van) de praktijk.

• De factuur betaalt u contant, per pin of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u maandelijks toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

• Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

PRAKTIJK is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw mogelijkheden voor vergoeding zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BEROEPSVERENIGING en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.

Annulering

• Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 70% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Annulering geeft u per voorkeur per e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering

• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

• Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van BEROEPSVERENIGING.

Klachtenregeling

• In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij lgt@petiebakker.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 3 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de beroepsvereniging “ BATC”, de KLACHTENFUNCTIONARIS dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website www.batc.nl. De praktijk voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

• Wanneer u een klacht indient via de BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid

• U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

• PRAKTIJK is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan PRAKTIJK.

• PRAKTIJK heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt PRAKTIJK tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox. PRAKTIJK is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij de VVAA, die dekkend is voor de WKKGZ. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/ of ouder.

AVG

• PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënt/patiënt en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Hieronder kunt u daarover lezen in de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

• Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt/patiënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht.


Privacy Policy

"Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten worden door  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. medisch behandelproces;


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam, achternaam ,adres, postcode , plaats ,telefoonnummer, E-mailadres

– Geslacht; Geboortedatum; Gezondheidsgegevens; Verzekeringsgegevens; BSN; ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres; Telefoon; AGB; geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie" opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)