goed in je lijf, beter in je levenKlachtenregeling

Petie Bakker  is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsgroep BATC.

U kunt ook terecht bij  Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen


Privacy Policy

"Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten worden door  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. medisch behandelproces;


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam, achternaam ,adres, postcode , plaats ,telefoonnummer, E-mailadres

– Geslacht; Geboortedatum; Gezondheidsgegevens; Verzekeringsgegevens; BSN; ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie"   de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres; Telefoon; AGB; geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door "Praktijk voor lichaamsgerichte therapie" opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)